Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van Veiligheidscentrum Limburg B.V. te Nuth. 
(Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht)

1.Toepasselijkheid:
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten. In geval van tegenstrijdigheden tussen de eventuele voorwaarden van de wederpartij en deze voorwaarden, zullen deze voorwaarden te allen tijde prevaleren.

2.Partiële Nietigheid:
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Veiligheidscentrum Limburg B.V. en de wederpartij zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.Offertes:
Een door ons uitgebrachte offerte geldt als een voor ons vrijblijvend aanbod, dat na het ontvangen van de bestelling van de wederpartij, nog binnen 3 werkdagen door ons kan worden herroepen.

4.Levertijd:
Een overeengekomen levertijd is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. In alle gevallen geldt steeds dat levering pas dient te geschieden c.q. het werk dient te worden uitgevoerd, nadat wij alle voor levering/uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen, de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen zijn verkregen alsmede de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar ons oordeel zodanig is, dat met die uitvoering kan worden begonnen.

5.Overmacht:
In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levering c.q. uitvoering, op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden, en de betaling te vorderen ter zake van het gedeelte van de overeenkomst welk door ons wel is nagekomen. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. In ieder geval komt een tekortkoming door Veiligheidscentrum Limburg B.V. niet voor haar rekening indien deze wordt veroorzaakt door: werkstaking; bedrijfsbezetting; tekort aan werknemers; oorlog of natuurrampen; productievertraging of -onderbreking ten gevolgde van brand of wateroverlast, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen of overheidsmaatregelen, wijziging van overheidsbepalingen of voorschriften na het tot stand komen van de overeenkomst.

6.Uitvoering:
De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat eventueel door hem of derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering door ons van de werkzaamheden geen vertraging ondervindt. Alle inrichtingen en voorzieningen, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen noodzakelijk voor de opstelling en de functionering van de door ons te leveren goederen, zijn voor rekening en risico van de wederpartij aan te brengen resp. te treffen en vallen buiten onze verantwoordelijkheid Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van die werkzaamheden, welke blijkens de door ons aanvaarde opdracht door ons dienen te worden uitgevoerd. Wij zijn gerechtigd van geoffreerde uitvoeringsspecificaties af te wijken, in geval technische verbeteringen dat voor de hand doen liggen en/of wijzigingen in overheidsvoorschriften en/of richtlijnen dat nodig maken.

7.Reclames:
A.Klachten over de verrichte werkzaamheden of de geleverde producten dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of na levering van de betreffende producten schriftelijk te worden gemeld aan Veiligheidscentrum Limburg B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Veiligheidscentrum Limburg B.V. in staat is adequaat te reageren.
B.Wanneer de wederpartij uiterlijk na acht dagen na het ontvangen der factuur daartegen schriftelijk niet heeft gereclameerd, wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben geaccepteerd, en zich schuldig te hebben verklaard tot het bedrag van de factuur.
C.Indien een klacht gegrond is, zal Veiligheidscentrum Limburg B.V. de nodige werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. De gegrondheid van een klacht dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
D.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Veiligheidscentrum Limburg B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

8.Garantie:
A.Een door ons geaccepteerde opdracht kan betrekking hebben op: 
-het leveren van door derden vervaardigde goederen;
-het leveren van door ons zelf vervaardigde c.q. geassembleerde goederen;
-het installeren of bewerken van goederen;
-het verrichten van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden;
-het verlenen van diensten;
-een combinatie van twee of meer van bovenvermelde activiteiten.
B.Wij verlenen voor geleverde, door derden vervaardigde goederen of onderdelen, een garantie gelijk aan de garantie die door deze derden tegenover ons wordt verleend.
C.Wij verlenen voor geleverd, door ons zelf vervaardigde c.q. geassembleerde goederen of onderdelen alsmede door ons uitgevoerde bewerking van goederen, een garantie voor de uitgevoerde werkzaamheden, daarin bestaande dat eventuele fouten voor onze rekening zoveel mogelijk worden hersteld en/of het geleverde geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en door een nieuwe levering wordt vervangen.
D.Voor verleende diensten verlenen wij een garantie bestaande hieruit, dat wij ons verplichten de overeengekomen diensten zo goed mogelijk uit te voeren.
E.Wij hebben geen enkele garantieverplichting indien: 
-de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage, assemblage of installatie en/of uitvoering;
-in overleg met de opdrachtgever bepaalde materialen zijn gebruikt en/of toegepast, dan wel zijn geleverd.

F.Onze garantieverplichting vervalt indien:
-de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
-wijzigingen zijn aangebracht of bewerkstelligd of reparatie of andere werkzaamheden zijn uitgevoerd door derden aan door ons geleverde resp. aangebrachte materialen en/of leveranties;
-de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel uit enige daarmee samenhangende overeenkomst met ons;
-een gebrek of onvolkomenheid niet binnen 8 dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan ons is gemeld;
G.Door ons wordt, met inachtneming van de bovenstaande garantie verleend gedurende zes maanden na op- en/of aflevering resp. na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten.
H.In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverd is gemaakt.
I.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt nakoming van onze garantieverplichting uitsluitend binnen Nederland.
J.Voor niet door ons zelf gefabriceerde c.q. geassembleerde goederen geldt het in vorenstaande bepaalde slechts voor zover en in mate waarin de leverancier van die goederen aan ons garantie heeft gegeven.
K.De voldoening aan onze garantieverplichting geldt als enige schadevergoeding. Tot het voldoen van enige andere schadevergoeding, in welke vorm ook, zijn wij nimmer gehouden.

9.Aansprakelijkheid:
A.Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming door ons van de in het vorige artikel genoemde garantieverplichtingen. Iedere vordering ter zake van bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. 
B.De wederpartij vrijwaart Veiligheidscentrum Limburg B.V. voor zowel directe als indirecte schade, ,met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en stagnatieschade die zou kunnen voortvloeien uit de diensten (waaronder ook cursussen, opleidingen of ontruimingsoefeningen) die Veiligheidscentrum Limburg B.V. in opdracht van de wederpartij verricht, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Veiligheidscentrum Limburg B.V.. 
C.Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Veiligheidscentrum Limburg B.V. – uit welke hoofde ook – beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Veiligheidscentrum Limburg B.V. op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren. 
D.Indien de verzekeraar van Veiligheidscentrum Limburg B.V. geen uitkering zal verrichten en indien in rechte is vast komen te staan dat Veiligheidscentrum Limburg B.V. op grond van de wet wel aansprakelijk is, dan zal de aansprakelijkheid van Veiligheidscentrum Limburg B.V. beperkt blijven tot het nettobedrag dat aan de wederpartij is gefactureerd.

10.Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde zaken blijven eigendom van Veiligheidscentrum Limburg B.V. tot de wederpartij heeft voldaan aan zijn tegenprestatie, aan de geleverde zaak of zaken verbonden. De wederpartij is niet gerechtigd de geleverde zaken, zolang de wederpartij niet aan alle voormelde verplichtingen heeft voldaan, aan derden, uit welken hoofde ook over te dragen, dan wel deze op enigerlei wijze te bezwaren. In geval van niet of niet tijdige betaling zijn wij steeds gerechtigd deze zaken tot ons te nemen zonder voorafgaande waarschuwing en wederpartij verleent ons bij deze reeds onherroepelijke machtiging, waaronder uitdrukkelijk begrepen het recht om de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, de bedoelde zaken aldaar te verwijderen en onder onze machte te brengen.

11.Betaling:
Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto contant en zonder dat de wederpartij recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting. De Wederpartij komt geen bevoegdheid tot verrekening toe. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het als dan verschuldigde is betaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de vervaldag wordt tevens aanspraak gemaakt op de wettelijke rente verhoogd met 2%. Alle door ons te maken kosten van invordering, zowel in als buitenrechte, de kosten van juridische bijstand daaronder uitdrukkelijk begrepen, komen ten koste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een bedrag vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Genoemde buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd zonder dat onzerzijds behoeft te worden aangetoond dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Het niet voldoen door wederpartij aan zijn verplichtingen tot betaling geeft ons het recht de levering c.q. de uitvoering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht vergoeding van de schade te vorderen wegens de latere c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

12.Opschorting en ontbinding:
A.Veiligheidscentrum Limburg B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
-De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
-Na het sluiten van de overeenkomst Veiligheidscentrum Limburg B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk 
zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
-De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
-De wederpartij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
-De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
-De wederpartij zijn huidige onderneming staakt;
B.Voorts is Veiligheidscentrum Limburg B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins 
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
C.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Veiligheidscentrum Limburg B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
D.Indien Veiligheidscentrum Limburg B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
E.Veiligheidscentrum Limburg B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
F.Veiligheidscentrum Limburg B.V. behoudt zich ons het recht voor gedurende de loop van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen en, indien deze haar geen voldoende zekerheid verschaft, de levering op te schorten totdat de zekerheid is verstrekt.

13.Geschillen en toepasselijk recht:
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlandse recht toepasselijk. Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Heerlen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding of voor het nemen of in stand houden van conservatoire maatregelen te verkrijgen.